•   Bel ons: (0570) 671358
 •  

Scheiden en toeslagen

Heeft u na een scheiding recht op (meer) toeslagen?

De gevolgen van een scheiding voor de toeslagen kunnen zeer divers zijn. Wij noemen eerst per toeslag de belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen. De gevolgen bij een scheiding komen daaruit deels automatisch naar voren en een aantal benoemen we uitdrukkelijk. Let op! Deze gevolgen zijn niet uitputtend beschreven.

Zorgtoeslag

 • Verplicht verzekerd zijn voor de zorgverzekeringswet
 • Inkomen  lager dan € 31.500 (partners € 40.000) (NB alle bedragen 2021)
 • Vermogen in box 3 < € 118.479 (< € 149.819 bij partners gedurende hele berekeningsjaar) NB het vermogen van de partner hoeft alleen meegerekend als het partnerschap het hele jaar heeft geduurd. In beginsel wordt de zorgtoeslag per maand bepaald, dus vanaf de maand volgend op einde partnerschap kan worden uitgegaan van de bedragen voor een alleenstaande. Dat kan dus betekenen dat er na de scheiding een recht op zorgtoeslag ontstaat, waar dat er voorheen niet was omdat er te veel vermogen was.

Let wel, voor de maanden dat er nog een partner was, wordt voor het verzamelinkomen wel uitgegaan van een jaarinkomen. Dat kan het recht op zorgtoeslag ook beïnvloeden.

Voorbeeld

Geert en Francien verdienen beide € 20.000 per jaar. Zij hebben echter (uit een erfenis van Geert) een vermogen van € 150.000 in box 3. Zolang zij samen zijn hebben zij geen recht op zorgtoeslag. Zelfs zonder box 3 vermogen is hun gezamenlijk inkomen te hoog.
Nu eindigt hun partnerschap op 15 mei. Francien vraag zorgtoeslag aan met terugwerkende kracht tot 1 januari. Zij heeft zelf geen box 3 vermogen, dus zij wordt niet gehinderd door de vermogenstoets. Voor de periode jan-mei gelden zij nog wel als partners, dus wordt haar recht op toeslag gebaseerd op een gezamenlijk jaarinkomen van € 40.000. Haar toeslag in die periode is dus alsnog nul. Dat zou dus anders kunnen zijn als het box 1 inkomen van Geert lager was. Vanaf 1 juni heeft zij recht op zorgtoeslag op basis van een jaarinkomen ad € 20.000, ofwel € 107 per maand. Bedragen zorgtoeslag per maand (belastingdienst.nl)

Kindgebonden budget (+ alleenstaande ouderkop)

 • Toegekend aan de ouder die ook de kinderbijslag ontvangt (op naam heeft)
 • Hoogte afhankelijk van aantal kinderen, leeftijd kinderen en inkomen ouder(s)
 • De aanspraak wordt elke maand afzonderlijk bepaald (artikel 2 lid 11 Wet op kindgebonden budget)
 • Maximaal vermogen € 118.479 (partners € 149.819) (art 1 lid 4 WKGB)
 • Alleenstaande ouder krijgt alleenstaande ouderkop (=extra KGB) van maximaal € 3.342
 • Kan niet dubbel genoten in geval van co-ouderschap want gekoppeld aan gerechtigde kinderbijslag
 • In jaar van scheiding kan vanaf de scheiding wel evenredig deel van de alleenstaande ouderkop worden genoten. Let dan wel op met (de toedeling van) het box 3 vermogen per 1 januari!

Huurtoeslag

 • Maximale huurprijs € 752,33 (€ 442,46 als jonger dan 23, eventueel hoger in bijzondere omstandigheden zoals een gezin van 8 personen of meer)
 • Maximaal inkomen; vanaf 2020 zijn er geen vaste bedragen meer waarboven ineens het recht op huurtoeslag vervalt, maar wordt het recht op toeslag afgebouwd. De inkomensgrens is daardoor per geval anders.
 • Maximaal vermogen € 31.340 (€ 62.680 voor partners).

Kinderopvangtoeslag

Wij gaan hier verder niet op in aangezien de accountant meestal te weinig gegevens heeft om de Kinderopvangtoeslag te berekenen. Deze is ook niet zo sterk inkomensafhankelijk als de andere toeslagen en kent geen maximum inkomen en geheel geen vermogenstoets.

Partnerschap begint in de loop van het jaar

Bij een partnerschap dat start in de loop van het jaar kan er voor de Inkomstenbelasting worden gekozen voor fictief voljaar partnerschap, teneinde de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen te kunnen verdelen. Deze keuze heeft weliswaar niet tot gevolg dat je (ook voor de Toeslagen) het hele jaar partner bent, maar kan wel effect hebben op de vermogenstoets, als er in box 3 vermogen wordt toegerekend aan de minstverdiener/minstvermogende, die tot aan het partnerschap wel recht had op Toeslagen!