•   Bel ons: (0570) 671358
  •  

Het belang van een goed testament

Het belang van een goed testament

Als uw adviseur willen wij u zo goed mogelijk begeleiden bij alle financiële vraagstukken die zich op privé en zakelijk vlak kunnen voordoen. En hoewel het geen leuk onderwerp is, moeten we hierbij ook stilstaan bij de gevolgen van overlijden. Dan komt onmiddellijk de vraag op of een testament wenselijk is. En dan blijkt al snel het belang van een goed testament.

Overlijden zonder testament
Als u overlijdt zonder testament geldt het wettelijk erfrecht. Uw vermogen vererft dan in eerste instantie naar uw echtgenoot en kinderen. Een geregistreerd partner wordt gelijkgesteld aan een echtgenoot. De echtgenoot en kinderen erven ieder een gelijk deel. Echter, de kinderen krijgen hun aandeel pas als ook uw echtgenoot is overleden. Let op, stiefkinderen erven alleen als u dit in uw testament hebt bepaald!

Stel u hebt een echtgenoot en twee kinderen, dan erven zij ieder 1/3de deel van uw vermogen. De langstlevende (uw echtgenoot) verkrijgt echter alle goederen (zowel bezittingen als schulden) en wordt daardoor overbedeeld. De langstlevende krijgt daarom een schuld aan de kinderen. De kinderen worden onderbedeeld en krijgen daarom een vordering op de langstlevende.

In eerste aanleg lijkt dit een prima oplossing. Maar past het ook bij uw situatie? Wilt u andere erfgenamen benoemen of een andere wijze van vererving regelen, dan kunt u dat regelen in een testament.

Indien u samenwoont, erft uw partner niet automatisch van u, ook niet als u een notariële samenlevingsovereenkomst hebt opgesteld. Indien u wel wilt dat uw partner van u erft, dan dient u een testament op te laten stellen en uw partner daarin tot erfgenaam te benoemen!

Clausules in een testament
U kunt in uw testament bepaalde clausules laten opnemen zoals:

  • Bewind. U wijst een bewindvoerder aan die het vermogen van de kinderen beheert totdat zij een bepaalde leeftijd (bijvoorbeeld 23 jaar) hebben bereikt.
  • Uitsluitingsclausule. Hiermee bepaalt u dat uw nalatenschap aan uw eigen kind toekomt en niet aan zijn of haar partner. Met het oog op echtscheiding geen overbodige clausule.
  • Wet langdurige zorg (Wlz). Bij opname in een Wlz-instelling worden de overbedelingsschulden afgelost wat tot een lagere Wlz-bijdrage kan leiden, maar ook tot een lager beschikbaar vermogen.
  • Tweetrapsmaking. U bepaalt niet alleen wie uw vermogen erft, maar ook wie uw vermogen krijgt na het overlijden van uw erfgenaam. Deze clausule wordt vaak gebruikt indien er sprake is geweest van een echtscheiding of een tweede partner.
  • Voogdij. Wie krijgt de voogdij over uw minderjarige kinderen als u en uw partner komen te overlijden?
  • Executeur. Wie gaat de nalatenschap afhandelen?

 

Uw erfgenamen
zijn erfbelasting
verschuldigd over
hetgeen zij van u
erven. Zie
hieronder.
Echtgenoot/
partner/kind
Kleinkinderen

Overige
erfgenamen
Tot € 123.248 10% 18% 30%
Vanaf € 123.248 20% 36% 40%

 

Daarbij gelden echter wel vrijstellingen. Uw echtgenoot/partner heeft bijvoorbeeld recht op een vrijstelling van € 643.194 en uw (klein)kinderen op € 20.371. Om die reden kan het interessant zijn om bijvoorbeeld uw partner meer te laten erven dan uw kinderen en om de kleinkinderen ook een bedrag na te laten.

Woont u ongehuwd samen, laat dan controleren of uw partner in aanmerking komt voor
de hoge vrijstelling van € 643.194.

Er dient echter niet alleen gekeken te worden naar de fiscale gevolgen bij het eerste overlijden. Het lijkt voordelig dat er bij het eerste overlijden minder erfbelasting verschuldigd is. Leidt dat echter bij het tweede overlijden tot juist meer verschuldigde erfbelasting, dan pakt het in zijn geheel nadelig uit. Om dit te voorkomen kunt u bijvoorbeeld een vruchtgebruikconstructie opnemen in uw testament. Ook kunt u uw erfgenamen de keuze geven te ‘spelen’ met de rente die wordt bijgeschreven op de schuld van de langstlevende echtgenoot aan de kinderen.

Doordat niet altijd op voorhand te bepalen is wat de meest optimale verdeling van uw nalatenschap zal zijn, is het verstandig om het mogelijk te maken dat de nabestaanden op het moment van overlijden keuzes krijgen. Bijvoorbeeld dat men mag kiezen voor het wettelijk erfrecht met enige aanpassingen, maar ook dat men mag kiezen voor een vruchtgebruikconstructie indien dat beter uitkomt. In een keuzetestament creëert u deze mogelijkheden. Omdat het keuzetestament bij de afwikkeling van de nalatenschap ingewikkeld (en daardoor duurder) is, is het keuzetestament niet voor iedereen de beste optie. Laat u vooraf goed informeren over zowel de fiscale als de praktische gevolgen van een dergelijk uitgebreid testament.

Wilt u fiscaal voordeel behalen? Een keuzetestament maakt het mogelijk dat bij een daadwerkelijk overlijden de meest gunstige uitwerking gekozen kan worden!

Uw onderneming
Bestaat uw nalatenschap voor een groot deel uit een onderneming, dan leidt dit er toe dat bij overlijden zonder testament de onderneming aan de langstlevende partner toekomt. Maar misschien is het de bedoeling dat uw zoon of dochter de onderneming gaat voortzetten. Ook fiscaal kan dat voordelen geven. Voor ondernemingen geldt namelijk de bedrijfsopvolgingsregeling die ervoor zorgt dat over de eerste € 1.070.987 geen erfbelasting verschuldigd is. En van het meerdere ondernemingsvermogen wordt 83% vrijgesteld. Dit alles onder strikte voorwaarden. De erfgenamen dienen de onderneming bijvoorbeeld vijf jaar voort te zetten en er moet sprake zijn van een actieve onderneming (dus geen BV met alleen beleggingsvermogen).

Wie gaat uw onderneming voortzetten? In uw testament kunt u dat bepalen!

Passende oplossing
Hiervoor is al aangegeven dat u in uw testament veel kunt bepalen. Doordat er zoveel mogelijk is, is het vaak lastig om de juiste oplossing te vinden. Daarbij spelen niet alleen financiële zaken een rol, maar ook juridische. Bent u in gemeenschap van goederen gehuwd of hebt u huwelijkse voorwaarden laten opmaken? Is er bij oprichting van de BV bepaald dat er bij overlijden een aanbiedingsplicht is van de aandelen aan de compagnon?

Wilt u dat de zaken bij uw overlijden zo optimaal mogelijk zijn geregeld? Maak dan voordat u een testament laat opstellen een totaaloverzicht van de financiële en juridische zaken die spelen!

Conclusie
Een testament is zeker voor ondernemers een absolute must. De wettelijke verdeling is onvoldoende ingericht op het overlijden van een ondernemer. Hebt u al een testament? Dan is het zinvol om eens te laten bekijken of uw testament nog up-to-date is. De laatste jaren is er veel veranderd in de erfbelasting en specifiek met betrekking tot ondernemingsvermogen. Door het totaaloverzicht van uw financiële, fiscale en juridische positie te combineren met uw persoonlijke wensen en doelstellingen, kan het optimale testament voor u worden opgesteld. Omdat het grootste deel van uw zaken bij ons al bekend is, zijn wij bij uitstek het eerste aanspreekpunt binnen dit traject. In samenspraak met de notaris kan daarna een testament worden opgesteld, waardoor u de zekerheid hebt dat de zaken bij een onverhoopt overlijden goed zijn geregeld.

Disclaimer Deze brochure is gebaseerd op de (voorgestelde) regelgeving zoals die in de op 1 januari 2018 bekend was. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.